Pandemin har fått stor påverkan på integrationsinsatser


Problem med den digitala tekniken och svårt att få praktikplats. Det är några av svaren i en enkätundersökning som undersökt hur pandemin påverkat integrationsinsatserna i länet. Resultatet visar på en stor inverkan i möjligheterna att bedriva verksamhet.

Under ett år har länets kommuner och organisationer fått anpassa verksamheter och aktiviteter utifrån pandemiläget. Därför skickade Länsstyrelsen i februari en enkät till kommunerna, regionen och civilsamhällets aktörer om en nulägesbild avintegrationsinsatserna.Av 55 utskickade enkäterinkom svar från 17 respondenter. I svaren var alla kommuner representerade, liksom Region Kronobergoch fem civilorganisationer, däribland Rädda barnen.

Frågeställningarna gjordes utifrån de fyra områden som den strategiska överenskommelsen i länet (SÖK) arbetar utifrån: arbetsmarknad/kompetens, boende, hälsa och delaktighet. Då få kunde svara på boendefrågorna redovisas här resultat för övriga tre områdena. 

Enligt resultatet är det tydligt att pandemin påverkat etableringsuppdraget negativt. Hela 84,6 %svarar ja på den frågan. Sammanfattningsvis handlar det om sämre språkutveckling, isolering och psykisk/fysisk ohälsa, begränsad kunskap och tillgång till teknik för digitala möten samt svårigheter att få praktik och arbete.

Susanne Hallström, strateg på länsstyrelsens enhet social hållbarhet, integration, är inte förvånad över resultatet.
– Även om antalet asylsökande och nyanlända kraftigt minskat i pandemins spår har den samtidigt inneburit att de som varit i etablering antingen inte fått några eller begränsade insatser. För många har det inneburit ett mer eller mindre förlorat år av insatser under den 2-åriga etableringstiden, vilket bland annat påverkar möjligheten till arbete och egenförsörjning samt hälsan negativt.

Arbetsmarknad
När det gäller området arbetsmarknad har inställda aktiviteter och omställning till mindre grupper och digitala möten setts som ett hinder. Kommunerna uppger att de ändå i ganska hög utsträckning har kunnat erbjuda insatser, 53% angav det alternativet. 88 % av de svarande har en planering för att stärka etableringsinsatserna efter pandemin.

Viktiga kommentarer:

 • Språkfrämjande insatser begränsade eller digitalt
 • Sfi-grupper har minskat och digitalt svårt för deltagare
 • Språkcafé har varit stängt
 • Svårt med praktikplatser 

På frågan vilka behov som finns inom arbetsmarknadsområdet kom många kommentarer:

 • Krävs mer förberedande arbetsmarknadsinsatser
 • Stärka den digitala kompetens /mer utbildning för nyanlända 
 • Mer matchningsåtgärder
 • Mer tjänstedesign/ individbaserat
 • Stora behov till stöd finns hos nyanlända utan skolbakgrund
 • Mer resurser till arbetsmarknadsenheten
 • Ökat fokus på praktik och sfi
 • Ökat behov av samverkan behövs Arbetsmarknadsavdelningen (AMA), Individ och familjeomsorg (IFO) och Lärcenter   

Hälsa
Inom hälsoområdet har färre kunnat genomföra aktiviteter – 22 % svarar att de genomfört aktiviteter i ganska hög utsträckning och 21% i mycket låg utsträckning. Behoven som identifierats är inom psykisk och fyskisk hälsa, samt stöd för personer som drabbas av våld i nära relationer. Det framkom även behov av att bygga vidare på erfarenheter från projektet Hälsofrämjande etablering och SIP (Samordnad Individuell Plan).

 Viktiga kommentarer avseende påverkan på hälsoområdet:

 • Isolering, tappat sociala kontakter
 • Psykisk ohälsa och fysisk ohälsa
 • Oro att bli smittad och sjuk
 • Svårt att utvecklas språkmässigt   
 • Mindre hälsoinformation / färre aktiviteter, få träffar   
 • Lokaler har stängt, inga gruppaktiviteter, få träffar sker med civilsamhället    
 • För några deltagare har det varit svårt med digital omställning
 • Många i gruppen har drabbats av Covid-19 (viss uppsökande verksamhet finns om Covid-19)

Delaktighet

Delaktighet handlar om att genom olika insatser och i samverkan skapa möjlighet till delaktighet i samhället för målgruppen. Majoriteten svarade att de i ganska låg utsträckning kunnat erbjuda aktiviteter inom delaktighet, 37%, medan 32% svarade i mycket låg utsträckning.

Viktiga kommentarer angående möjlighet till påverkan:

 • Mindre grupper, mindre möjlighet att träffa målgruppen
 • Mindre effektivitet pga. begränsningar inom olika insatser
 • Allt inställt, fick inte träffas
 • Digitalt, svårt att nå ut med information 
 • Digitalt svårt att få kontakt med kortutbildade som ej behärskar digital teknik
 • Många deltagare saknar digital uppkoppling

Det har även framkommit några positiva kommentarer. Tingsryd skriver att deltagarna går att nås digitalt, varvid fortsatt kontakt är möjlig. Växjö svarar att de ser ett ökat egenansvar hos deltagarna.


« Fler nyheter