Länsstyrelsens uppdrag med tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelserna har fått regeringens uppdrag att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för asylsökande i hela landet. Under hösten 2016 pågick ett förberedande arbete med inventering, dialog med berörda parter och uppbyggnad av nya eller utveckling av befintliga strukturer för samordningsuppdraget. Från och med den 1 januari 2017 är arbetet med att samordna insatser riktade mot asylsökande eller personer med uppehållstillstånd i Migrationsverkets boenden igång.

Länsstyrelserna samordnar insatser från 1 januari 2017

Insatserna är tänkta att utföras av flera olika aktörer. Länsstyrelsernas uppdrag kan sammanfattas i följande punkter:

  • Samordna och koordinera insatser. Länsstyrelserna ska verka för en god geografisk spridning av insatser som når en så stor andel av målgruppen som möjligt.
  • Stödja utförare i arbetet med tidiga insatser. Stödet kan till exempel handla om hjälp med samordning eller medel för insatser.
  • Besluta och betala ut medel till utförare av tidiga insatser.
  • Följa upp att tidiga insatser erbjuds och når målgruppen och att de resurser som avsätts för olika typer av insatser för asylsökande används ändamålsenligt.

De förordningar som styr uppdraget träder i kraft den 1 februari 2017.

Vad innehåller tidiga insatser för asylsökande?

Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering.  Syftet med insatserna är att påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.  Tidiga insatser omfattar verksamhet som har till syfte att främja målgruppens kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden samt hälsa.

I länsstyrelsens uppdrag ingår att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. Länsstyrelserna ska även verka för att kvinnor och män kan delta i insatserna på lika villkor och i samma utsträckning. Länsstyrelserna har inom ramen för de tidiga insatserna även ett informationsuppdrag, där man ska lämna uppgifter till Migrationsverket om vilka insatser som finns i länet samt hålla informationen tillgänglig för allmänheten.

Folkbildningen och organisationer i civilsamhället är några av flera viktiga aktörer som erbjuder svenskundervisning, samhällsinformation och socialt deltagande i det lokala förenings- och kulturlivet. Även landsting/regioner, kommuner och andra aktörer bidrar på olika sätt i arbetet med tidiga insatser för asylsökande. Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Folkbildningsrådet har särskilda uppdrag som rör asylsökande, se nedan.

Bidrag för verksamhet inom ramen för tidiga insatser

Länsstyrelserna kan bevilja medel för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Totalt förfogar länsstyrelserna över 135 miljoner kronor för 2017. Medel får lämnas för verksamhet som är riktad till målgruppen för tidiga insatser, och där syftet med verksamheten är att främja kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden eller hälsa. Bidrag får inte lämnas för praktikverksamhet.

I första hand kan medlen sökas av organisationer inom civilsamhället. Även kommuner eller kommunalförbund kan söka och beviljas medel, men endast i de fall då behovet av verksamhet inte kan tillgodoses av andra organisationer.

Mer information om hur man söker TIA-bidrag från länsstyrelsen kommer under våren.

Digitalt språkinlärningspaket ska stärka kunskaperna i svenska

Länsstyrelserna har även fått regeringens uppdrag att ta fram och tillhandahålla ett digitalt språkinlärningspaket som syftar till att stärka kunskaperna i svenska för asylsökande med flera. Språkinlärningspaketet ska göras lättillgängligt för asylsökande via samhällsportalen www.informationsverige.se och rikta sig till de fem största språkgrupperna av asylsökande. Språkinlärningsverktyget kommer att lanseras under våren 2017.

Arbetsförmedlingen ska kartlägga asylsökandes kompetenser

Arbetsförmedlingen har fått uppdraget att kunna erbjuda kompetenskartläggning, det vill säga kartläggning av en nyanländs utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet, redan under asyltiden. Under 2016 har Arbetsförmedlingen tilldelats medel för att bland annat utveckla ett digitalt kompetenskartläggningsverktyg. Från och med 2017 implementeras uppdraget med tidig kompetenskartläggning permanent i Arbetsförmedlingens verksamhet.

Folkbildningen ger asylsökande möjligheter till svenskundervisning

Studieförbund och folkhögskolor genomför insatser för att stärka asylsökandes kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. Folkbildningsrådet fördelar medel till studieförbund och folkhögskolor som genomför dessa insatser.

Migrationsverkets förändrade uppdrag

Genom införandet av den nya strukturen för tidiga insatser 2017 upphör Migrationsverkets uppdrag med organiserad sysselsättning. Migrationsverket ges istället i uppdrag att i lämplig omfattning ge asylsökande tillfälle att delta i informationsinsatser, t ex information om asylprocessen, grundläggande samhällsinformation och gällande regler på det aktuella boendet. Migrationsverket kommer också framgent, när den nya strukturen för tidiga insatser införs, vara en central samverkanspart i arbetet för att underlätta för andra aktörer att erbjuda tidiga insatser och för att nå målgruppen med information om dessa insatser.

Kontakt

Frågor om arbetet i Kronobergs län med tidiga insatser för asylsökande kan ställas till Fredrik Ottosson, fredrik.ottosson@lansstyrelsen.se eller tel. 010-223 71 81.

Mer information

Regeringens information om tidiga insatser för asylsökande
Förordning om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare
Förordning om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.


« Fler nyheter