Antal asylsökande i länet

Bild från Pixabay.


I december 2020 fanns det 523 asylsökande personer i Kronobergs län. Det framgår av den statistik som varje månad publiceras på Kronoberg Tillsammans under För organisationer.

Av de asylsökande är 236 kvinnor och 287 män. Statistiken redovisas för varje kommun och ort i Kronobergs län och fördelas på kön, boendeform och åldersgrupp. Flest asylsökande finns i Torpsbruk, Konga, Lessebo och Växjö. I statistiken redovisas också antal personer med minst ett avslagsbeslut från Migrationsverket. I december fick 364 personer avslag.

I hela landet kom det in totalt 12 991 asylsökningar under 2020, jämfört med 21 958 år 2019.

Statistik i länet för december 2020
Antal asylsökande vuxna december 2020 samt antal med avslag


In December 2020, there were 523 asylum seekers in Kronoberg County. This appears from the statistics that are published each month here on Kronoberg Together under For organizations.

Of the asylum seekers, 236 are women and 287 men. The statistics are reported for each municipality and locality in Kronoberg County and are distributed by gender, type of housing and age group. Most asylum seekers are in Torpsbruk, Konga, Lessebo and Växjö. The statistics also show the number of people with at least one rejection decision from the Swedish Migration Board. In December, 364 people were rejected.

Across the country, a total of 12 991 asylum applications were received in 2020, compared with 21 958 in 2019.

Statistics in the county for December 2020
Antal asylsökande vuxna december 2020 samt antal med avslag


« Fler nyheter