Kunskapsbank

Filmer/media

Dokumentärfilmen Pornland

I den här dokumentären får vi ta del av Gail Dines forskning kring den gigantiska porrindustrin och hur den påverkar oss.
I direkt motsats till påståenden om att porr har lett till en friare sexualitet, avslöjar Dines en massproducerad syn på sex som är djupt sexistisk och destruktiv. En vision som begränsar vår förmåga att skapa äkta, jämställda relationer fria från våld och förnedring.

Kan de dominerande bilderna och berättelserna som sprids av porrindustrin skapa ett genussystem som undergräver jämställdheten och uppmuntrar våld mot kvinnor?

Hur kommer de pojkar och flickor som växer upp i dag att påverkas av den porr som nu finns så lättillgänglig?

OBS! Filmen SKA INTE visas för barn

Klicka HÄR för att komma till filmen


Direktlänk

Världens viktigaste uppdrag – om föräldraskapsstöd – kortversion

En film om Föräldraskapsstöd – vad det innebär och varför det är viktigt. Filmen är framtagen av länsstyrelserna tillsammans, med Länsstyrelsen i Örebro län som ansvarig utgivare.

Filmen är 5 minuter

Världens viktigaste uppdrag – om föräldraskapsstöd.


Direktlänk

Den nya nationella strategin för föräldraskapsstöd

En föreläsning om den nya nationella strategin för föräldraskapsstöd. Kan strategin även vara ett stöd för det lokala och regionala hälsofrämjande och förebyggande arbetet? Medverkar gör Kristina Svartz, generaldirektör, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Madelene Larsson, nationell samordnare, Länsstyrelsen i Örebro samt Mantha Kasagianni, socialsekreterare i Botkyrka kommun. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

https://urskola.se/Produkter/209485-UR-Samtiden-Drogfokus-2018-Den-nya-nationella-strategin-for-foraldraskapsstod


Direktlänk

Utvecklingstrauma – Barn som traumatiseras i sina nära relationer berövas också ofta grundläggande utvecklingsbehov.

Del 1 – Belastningar i barndom och uppväxt som folkhälsoproblem

https://www.youtube.com/watch?v=xpwIMuFiYuM

Del 2: Betydelsen av regleringsstöd för barns utveckling

https://www.youtube.com/watch?v=nGg_sd-2sQo

Del 3: När stress dominerar och regleringsstöd

https://www.youtube.com/watch?v=4O39-WQ0WVc

Del 4: Vad krävs av oss för att ge dessa barn en god utveckling

https://www.youtube.com/watch?v=c3ZO7NS2jLM


Direktlänk

Världens viktigaste uppdrag – konferens om föräldraskapsstöd hösten 2017

Filmen handlar om föräldraskapsstöd och togs fram på de nationella konferenserna ”Världens viktigaste uppdrag” hösten 2017. Ett samarbete mellan länsstyrelserna i Västra Götalands och Örebro län och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IzKnYicsf0w

 


Direktlänk

Lagom perfekt. Erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer och killar

Den 13 september 2018 anordnade Länsstyrelsen i Kronobergs län och Region Kronoberg en inspirationsdag för anordnare av och ledare i föräldraskapsstöd. Föreläsningen av Linda Hiltunen, Lektor i sociologi, Linnéuniversitetet spelades in och kan användas fritt,

Linda Hiltunen presenterar sin forskning som handlar om självrapporterad ohälsa bland unga tjejer och killar. Hur kommer det sig att så många ungdomar mår dåligt i vår samtid?  Även ett pågående utvecklingsprojekt om ungdomars tillit till vuxenvärlden presenteras kort.  

https://www.youtube.com/watch?v=f1CL6nGJuZI


Direktlänk

Föräldraansvaret utifrån barnkonventionen

Den 13 september 2018 anordnade Länsstyrelsen i Kronobergs län och Region Kronoberg en inspirationsdag för anordnare av och ledare i föräldraskapsstöd. Föreläsningen av Susann Swärd, Människorätts- och barnrättsstrateg, Region Kronoberg spelades in och kan användas fritt.

Barnkonventionen blir svensk lag 1/1 2020 och vi diskuterar de delar som beskriver föräldrars ansvar för sitt barn.  Det handlar bl.a. om uppfostran, utgå från barnets bästa, skapa goda förutsättningar för barnets utveckling, att anpassa föräldrastödet genom att ge råd och vägledning utifrån barnets ålder och mognad samt att företräda barnet och dess intresse i kontakten med myndigheter.

https://www.youtube.com/watch?v=u-gkfzMnRLc


Direktlänk

Förändringar i familjen

Barn i skilsmässa

En separation eller skilsmässa är ofta svår, både för vuxna och barn. Som förälder behöver du samarbeta med din partner kring barnen – så gott det går.

För många innebär skilsmässa en kris, som kan ta tid att bearbeta. Det kan gälla både vuxna och barn. Om du befinner dig i en fas där skilsmässan är ett faktum, eller om du funderar på separation, så kan du få hjälp med familjerådgivning via kommunen. Känslorna efter en separation kan vara svåra att hantera. Som förälder behöver du även ta hänsyn till barnen – att de får veta, utifrån ålder och mognad, det de kan behöva.
Beroende på hur situationen blir för barnen, så kan de ha många olika tankar och frågor. Om de upplevt skilsmässor tidigare så kan det påverka deras reaktioner. Var noga med att berätta att skilsmässan inte beror på barnet. Många barn känner skuld i samband med uppbrott.

Förbered både dig och barnet på en period av förändringar, och att hitta nya rutiner i vardagen. De rutiner som kan fortsätta kan vara värdefulla, men också nya rutiner som ni skapar tillsammans.

BOKTIPS!

För barn

  • Eva Uddling och Gunilla Kvarnström: ”Bo HÄR och Bo Där”. Rabén & Sjögren 2002
  • Inger Lindahl: ”Pappa kommer”. Alfabeta 2004
  • Jennie Persson, Elin Lindell. ”Vilken vecka!? När föräldrarna skiljer sig”. Natur & Kultur, 2014
  • Nina Ljungberg, Anna Persson. ”Mina föräldrar skall skiljas”. Idus Förlag, 2014

 

För ungdomar

  • Eva Swedenmark: ”Frusna ögonblick”. Opal 2005
  • Eva Swedenmark: ”Man överlever, jag lovar”. Alfabeta 2005

 

För vuxna

  • Anna Bjerkesjö: ”Att leva med andras barn”. Prisma 2005
  • Mats Klasson: ”Handbok för separerade föräldrar”. Informationsförlaget, 2005
  •  Bente och Gunnar Öberg: ”Skiljas men inte från barnen”. Natur och Kultur 2000


Direktlänk

Funktionsvariationer

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning lever ofta i en pressad situation och ibland med psykisk och fysisk ohälsa som följd. Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningspaket som vänder sig till personal i barnhälsovården, BHV, om hur man kan ge stöd till dessa föräldrar. Temat samlar och presenterar de olika delarna i utbildningspaketet och ger övergripande information om föräldrarnas situation och behov av stöd.

UTBILDNINGSPAKETET HITTAR DU HÄR


Direktlänk

Föräldrar med ASD – handbok för ett bättre familjeliv

En webbplats som främst riktar sig till föräldrar med ASD -diagnos (Autismspektrumstörning). Webbplatsen Föräldrar med ASD – handbok för ett bättre familjeliv kan också vara värdefull för en bredare målgrupp föräldrar. Även stöd finns till professioner som möter föräldrarna – behandlarguide finns på sidan.

DU HITTAR SIDAN HÄR


Direktlänk

Vägledning till dig som är förälder, mor- och farförälder och professionell som i ditt yrke möter barn med funktionsnedsättning och deras familj.

Barn med funktionsnedsättning

Opratat.se handlar om tankar och känslor som man inte pratar om i familjer med barn med funktionsnedsättning. Här finns animerade filmer, berättelser, barnböcker och spel om tankar och känslor. Berättelserna är exempel på hur man kan prata om saker som är svåra.

Opratat.se vänder sig till barn mellan 4 och 12 år, barnens familjer och andra vuxna som familjen möter.

Filmerna är textade, syntolkade och teckenspråkstolkade. Texterna är översatta till engelska, arabiska, somaliska och tigrinja


Direktlänk

Jämställt föräldraskap

Jämställt föräldraskap – en angelägenhet för kommuner och landsting

Ett jämställt föräldraskap gynnar barns hälsa, utveckling och välbefinnande. Det är också viktigt för föräldrarnas relation till barnet och varandra. Kommuner och landsting kan bidra till mäns ökade ansvarstagande för föräldraskapet.

Framtaget av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)

KLICKA HÄR


Direktlänk

Rapporter/böcker

BRIS – Barnens rätt i samhället

rapporter bygger på deras kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys. Genom rapporterna belyses brister i samhället och förslag ges på förändringar som skapar förutsättningar för varje barn att få sina rättigheter tillgodosedda.

KLICKA HÄR


Direktlänk

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

 

Hos Stiftelsen Allmänna Barnhuset kan du beställa rapporter och böcker inom en rad områden

 KLICKA HÄR


Direktlänk

Webbutbildningar

Barnrätt i praktiken – Barnkonventionen

Webbutbildning BO

Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Webbutbildningen riktar sig till personer som arbetar med att genomföra barnkonventionen i till exempel en kommun, region eller myndighet.

KLICKA HÄR

 


Direktlänk

Våga fråga

NKA (Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga) har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram webbutbildningen Våga fråga. Utbildningen tar upp hur man beaktar barns behov av information, råd och stöd och hjälper dig att ta fram rutiner på din arbetsplats, verksamhet eller inom din organisation. Utbildningen är helt kostnadsfri.

KLICKA HÄR

 


Direktlänk